Software House
คืออะไร

 

ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 

 

 

 

 

ซอฟแวร์เฮ้าร์คืออะไร

ซอฟแวร์เฮ้าร์สามารถเรียกได้ 2 แบบคือ แบบของบริษัทก็คือบริษัทที่จัดทำ ซอฟแวร์สำหรับองค์กร เฉพาะด้านส่วนที่2คือส่วนของโปรแกรม คือโปรแกรมที่นำมาทำธุรกิจเฉพาะทางเพราะความต้องยการของบริษัทแตกต่างกัน

 

บริษัทซอฟแวร์เฮ้าร์

คือบริษัทที่จัดทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟแวร์ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นซอฟแวร์สำเร็จรูปหรือซอฟแวร์ประยุกต์เพื่อจัดทำจัดขายให้กับองค์กร แม้ว่าซอฟแวร์ในบ้านเราไม่สามารถสู้ซอฟแวร์สำเร็จรูปต่างประเทศได้แต่ซอฟแวร์ในบ้านเราก็เป็นที่นิยมอย่าง

มากในองค์กรจนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่เลยเราะซอฟแวร์ต่่างประเทศมีข้อจำกัดตรงที่ราคา ความยึดหยุ่น และก็การใช้งาน แต่ซอฟแวร์ของเมื่องไทยแม้จะสู้ซอฟแวร์ต่างประเทศไม่ได้แต่เป้นที่นิยมกว่าซอฟแวร์ต่างประเทศเพราะความยึดหยุ่น ราคา หรือแม้แต่สามารถนำความต้องการของเราลงในซอฟแวร์ได้

 

 

ซอฟแวร์

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ซอฟวร์ประยุกต์ กับซอฟแวร์ใช้งานเฉพาะ

- ซอฟแวร์ประยุกต์คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ฯลฯ

 

- ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป แต่อาจจะนำมาประยุกต์โดยตรงกับงานทางธุรกิจบางอย่างไม่ได้ เช่นในกิจการธนาคาร มีการฝากถอนเงิน งานทางด้านบัญชี หรือในห้างสรรพสินค้าก็มีงานการขายสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดทำขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนรวมกันเพื่อร่วมกันทำงาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กันในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจำหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน และการเช่าซื้อ ความต้องการของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจยังมีอีกมาก ดังนั้นจึงต้องมีความต้องการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะต่าง ๆ อีกมากมาย