Picture of aaa aaaa
ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by aaa aaaa - Wednesday, 25 June 2008, 05:29 PM
  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
pp
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by นายอาทิตย์ ลาพรมมา - Sunday, 29 June 2008, 03:28 PM
 

นวัตกรรมช่วยให้มีการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น เทคโนโลยีช่วยกระจายความรู้ได้อย่างทั่วถึง

น่ารัก
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by จีรวรรณ์ เข็มกลัด - Sunday, 29 June 2008, 03:41 PM
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้การเรียนการสอนมีความทันสมัย  อำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้

ckin_very very
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by นุพร ผิวผ่อง - Monday, 30 June 2008, 02:46 PM
 

ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ช่วยให้การศึกษาในประเทศมีการพัฒนาด้านการศึกษายิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการสอน ให้นักศึกษารู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้เป็น เมื่อใช้เป็นแล้วผู้เรียนก็จะรู้สึกที่จะอยากที่จะเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลมีการพัฒนาการศึกษาในระดับต่อไป

Picture of วราภรณ์ บุญธรรม
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by วราภรณ์ บุญธรรม - Wednesday, 2 July 2008, 07:33 PM
  นวัตกรรมเทคโนโลยีนั้นเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาทางการศึกษาความเป็นวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง เป็นเครื่องมือเทคโนโลสารสนเทศที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกๆหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสืบค้นหาข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร และเป็นแหล่งรวบรวมงานข้อมูล ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่ดีมากจึงควรมีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายิ่งๆขึ้นไป
Picture of วรรณา มณี
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by วรรณา มณี - Thursday, 3 July 2008, 09:48 AM
 

การปรับกระบวนการสอนโดยเน้นให้ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและชี้แนะให้ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้าและตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครื่องมือขระเดียวกันครูต้องเป็นต้นแบบด้านจริยธรรม

Picture of วรรณา มณี
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by วรรณา มณี - Thursday, 3 July 2008, 09:48 AM
 

การปรับกระบวนการสอนโดยเน้นให้ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและชี้แนะให้ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้าและตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครื่องมือขระเดียวกันครูต้องเป็นต้นแบบด้านจริยธรรม

Picture of เพชรไพรินทร์ หาญกล้า
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
  การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเป็นที่รู้จักแล้วเกิดการยอมรับในวงการศึกษามากขึ้น เนื่องจากเห็นผลของการใช้งานว่าเกิดผลดีต่อการเรียนการสอน
Picture of ไพบูลย์ โคกกระชาย
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by ไพบูลย์ โคกกระชาย - Thursday, 3 July 2008, 05:50 PM
 

การใช้ Web Based Course การที่ผู้สอนให้รายละเอียดทั้งด้านเนื้อหา แหล่งค้นคว้า แบบฝึกหัด ฯลฯโดยการนำรายละเอียดดังกล่าวใส่ไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียกใช้ได้ตลอดเวลา สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดลักษณะการเรียนการสอนแบบ Asynchronous มีดังนี้
การเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)
1. การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative Learning)
2.มีการเสริมเนื้อหา (Content Reinforcement)
3.ง่ายในการรับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ทั่วโลก
4.รับข้อมูลได้รวดเร็ว ทันเวลา และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
5.การเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning)
6.การให้ความรู้ผ่านสื่อหลากหลาย (Multimedia)

ลักษณะการเรียนการสอนแบบ Asynchronous Learning ที่กล่าวมาข้างต้น มีการนำ เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่ เวลา และ สื่อการเรียน

Picture of พัชรา   แลนที
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by พัชรา แลนที - Friday, 4 July 2008, 06:00 PM
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีผลดีในการนำการพัฒนาสู่ระบบการศึกษาแผนใหม่ ซึ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ หากมีการใช้สื่อความรู้ที่กว้างขวาง ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการรับให้ดีขึ้นและให้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งสามารถค้นคว้าได้ด้วยตัวเองหากสนใจเพิ่มเติม
Picture of นางภันทิลา ไชยวิเศษ
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
  พัฒนาทางด้านการศึกษาโดยสามารถรับรู้ข่าวสารเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
Picture of พิมลวัลย์ สิทธิวิรัชธรรม
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหรือได้รับการศึกษาได้รวดเร็วขึ้น แม้จะอยู่ห่างไกล เช่นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ทำให้การศึกษามีการพัฒนายิ่งขึ้นจากการได้รับทราบถึงผลของตอบสนองของผู้เรียน
Picture of เสริมศิรี ศรีเปารยะ
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by เสริมศิรี ศรีเปารยะ - Saturday, 5 July 2008, 12:43 AM
 

ช่วยให้การศึกษาของเยาวชนไทยมีความก้าวหน้าทันกระแสโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Picture of เสริมศิรี ศรีเปารยะ
ตอบ: ด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนรุ้
by เสริมศิรี ศรีเปารยะ - Saturday, 5 July 2008, 12:49 AM
  สำหรับประเทศไทยเรานั้นอาจมีปัญหาในด้านความไม่พร้อมในแหล่งทรัพยากร  เนื่องจากการเป็นประทศที่กำลังพัฒนามานานแสนนาน  จนเวียดนามเค้าลำหน้าราไปหลายปีแล้ว บวกกับต้องนำเข้าออุปกรณ์นำสมัยเหล่านี้อยู่
Picture of ญาณินทร์ วรพงศ์พัฒน์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
  การพัฒนาทางด้านการศึกษาทำให้ชาติไทยของเราเจริญก้าวหน้า
pp
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by นายอาทิตย์ ลาพรมมา - Saturday, 5 July 2008, 01:38 PM
  ช่วยให้มีการสอนทีี่ทันสมัย
Picture of จินตนา ศรีดาวเดือน
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by จินตนา ศรีดาวเดือน - Saturday, 5 July 2008, 10:09 PM
  พัฒนาได้หลายระดับและแต่ละระดับก็มีขั้นตอนที่แตกต่าง
Picture of รินรดา พัติบูรณ์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by รินรดา พัติบูรณ์ - Saturday, 5 July 2008, 10:42 PM
 

พัฒนาบุคลากร  บุคลากรนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในระบบเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่  บุคลากรเหล่านั้น  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครูอาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา  นักเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  (Technology  and  Computer  Literacy)  โดยให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ในราคาถูกหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมให้อย่างสม่ำเสมอและทันสมัยจัดเวลาของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  และมีเวลาว่างพอที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ด้วย     

Picture of aaa aaaa
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by aaa aaaa - Saturday, 12 July 2008, 11:58 AM
  ประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่า..ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุด แต่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร
Picture of วิชุดาพร ไชยสันติ์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by วิชุดาพร ไชยสันติ์ - Sunday, 6 July 2008, 12:50 AM
 

ในยุคปัจจุบัน Internet มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางการศึกษาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ จัดระบบ ประมวลผล ส่งผ่านและสื่อสารด้วยความเร็วสูง และปริมาณมาก นำเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งทางด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดิโอ อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ทำให้การเรียนรู้ในยุคใหม่ประสบผลสำเร็จด้วยดี

Picture of พรรณรัตน์ สุดปาน
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by พรรณรัตน์ สุดปาน - Sunday, 6 July 2008, 09:28 AM
  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ด้านการศึกษาของครูและนักเรียนหรือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ด้านไอทีนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบการศึกษาไทยมีศักยภาพและคุณภาพ 
Picture of ชริดา เหลี่ยมดี
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by ชริดา เหลี่ยมดี - Sunday, 6 July 2008, 09:40 AM
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการศึกษาไทยทั้งในด้านบวกและด้านลบ

กล่าวคือ ในด้านบวกเป็นการพัฒนาการศึกษาของคนไทยให้เจริญก้าวหน้าขึ้นในด้านวิธีการเรียน การสอน  และยังสามารถกระจายความรู้ต่างๆได้อย่างทั่วถึงกัน  

Picture of บรรจง งามพลกรัง
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by บรรจง งามพลกรัง - Sunday, 6 July 2008, 10:06 AM
 
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแแบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ประยุกต์ สร้างสรรค์และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญยาเดิมหรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Picture of สุชีรา ฉัตรทันต์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by สุชีรา ฉัตรทันต์ - Sunday, 6 July 2008, 10:26 AM
             การพัฒนาการศึกษานั้น ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการสอนให้ทันเหตุการณ์ และสามารถให้ผู้รับเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนสื่ออกมา และสามารถต่อยอดความคิดได้ แม้ว่าความคิดนั้นจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ผู้สอนต้องการ ผู้สอนต้องแนะนำแนวทางให้ผู้เรียน ไม่ใช่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าถูกหรือไม่ถูก ควรมีการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
Picture of ศานต์สุดา อทัญญูตา
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by ศานต์สุดา อทัญญูตา - Sunday, 6 July 2008, 10:38 AM
 

นวัตกรรมสามารถทำให้การศึกษาแข็งแรงขึ้น 

Picture of kusuma poommuang
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by kusuma poommuang - Sunday, 6 July 2008, 10:43 AM
  ผลกระทบของนวัตกรรมต่อคุณภาพการศึกษา ด้านการการพัฒนาทางการศึกษา เป็นสื่อที่สำคัญมากในการพัฒนาทางการศึกษา ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อแนวการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยผู้สอนอาจจะมีการสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียน มีความสนใจในรายวิชานั้นๆ เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากบทเรียน จะช่วยให้ระบบการศึกษามีพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Picture of นางภันทิลา ไชยวิเศษ
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
 

โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานด้านการศึกษา  ค้นคว้า พัฒนา

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น จัดให้มีการปฏิบัติจริง 

เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยเนะนำ

Picture of โอม อ่อนน้อม
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by โอม อ่อนน้อม - Sunday, 6 July 2008, 10:48 AM
  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา  ได้แน่นอนเพราะตามโจทย์บอกเพียงว่าเป็นการพัฒนาดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับตัวผู้สอนหรือผู้ใช้ ดังนั้นจึงสามารถทำได้แน่ โดยเฉพาะสามารถที่จะพัฒนาตัว OpenSource ได้ตามแนวทางการศึกษาที่วางไว้
Picture of บุษบา รักดี
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by บุษบา รักดี - Sunday, 6 July 2008, 12:00 PM
 

คอมพิวเตอร์นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้  เป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็ว จึงทำให้พัฒนาผู้เรียนได้ดี

Picture of phanom vongsanioy
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by phanom vongsanioy - Sunday, 6 July 2008, 03:18 PM
       การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาได้มาก เพราะจะทำให้การศึกษาง่ายและสะดวกขึ้น
Picture of จิตริณี ศรีเสวกร์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by จิตริณี ศรีเสวกร์ - Sunday, 6 July 2008, 03:41 PM
 

ในด้านการพัฒนาทางการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้การเรียนการสอนมีความทันสมัย  สะดวกสบายทั้งผู้สอนและผู้เรียนแบบไร้พรมแดน

Picture of กรสุดา ตันตสุรฤกษ์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by กรสุดา ตันตสุรฤกษ์ - Sunday, 6 July 2008, 04:43 PM
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มากมายในปัจจุบัน ไม่เว้นแต่ในสถาบันการศึกษา ที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวก และเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา จะเห็นได้ชัดเจนในกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น PowerPoint เป็นต้น
Picture of น้ำทิพย์ พรพัฒนานิคม
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
 

ผู้เรียนอาจจะพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆขึ้นมาและต่อยอดๆไปได้อีกในอนาคตทำให้องค์ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่บทเรียน

Picture of เขมณิจ อ่ำแห
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by เขมณิจ อ่ำแห - Monday, 7 July 2008, 10:21 AM
 

ผลกระทบด้านการพัฒนาทางการศึกษา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงห้องเรียนเท่านั้น ทุกคนสามารถหาความรู้ที่ตนเองต้องการได้ทุกเมื่อ และนอกจากนั้นก็สามารถนำความรู้ที่มีเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้

Picture of โอม อ่อนน้อม
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by โอม อ่อนน้อม - Tuesday, 8 July 2008, 03:02 PM
  จะช่วยพัฒนาทางการศึกษาทั้งระบบได้โดย นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น คนจะมีการเรียนรู้ศึกษาหาสิ่งที่ตนเองสนใจใฝ่รู้ เพราะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ในห้องเรียนเสมอไป แม้แต่ชาวบ้านธรรมดาก็สามารถพัฒนาตนเองได้  
Picture of เขมณิจ อ่ำแห
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by เขมณิจ อ่ำแห - Wednesday, 9 July 2008, 02:10 AM
 

ข้อดี  

<br> เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านการศึกษา มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งนั่นก็หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอนและการเรียนรู้ โดยมีผลทำให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับคนเมือง นอกจากนี้ยังมีส่วนทำให้อาจารย์ผู้สอนมีเวลามากขึ้น

<br>

ข้อเสีย

<br>  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค่อนข้างลงทุนสูง เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง และส่วนมากไม่อาจจะนำไปใช้ได้ ทันที แต่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเสียก่อนจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


Picture of chirapha nilaket
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by chirapha nilaket - Wednesday, 9 July 2008, 11:57 AM
 

ช่วยทำให้การศึกษามีความเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งช่วยพัฒนาทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อย่างเช่นรูปแบบใหม่ๆของการศึกษาที่เกิดขึ้น  เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเกิดโอกาสเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆอย่างกว้างขวางและหลากหลาย  การศึกษามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนามากยิ่งขึ้นตามความเหมาะสมของยุคปัจจุบัน  นวัตกรรมทางการศึกษาช่วยขยายขอบเขตการศึกษากว้างขึ้น  รวมทั้งด้านสื่อการเรียนการสอนที่มีมากมาย และทันสมัยมากขึ้น  ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็วในการสืบหาข้อมูล  รวมทั้งเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเอง

Picture of โสมพรรณ ทับเจริญ
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by โสมพรรณ ทับเจริญ - Thursday, 10 July 2008, 07:00 PM
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาระสนเทศ ทำให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเผยแพร่ได้ง่าย มีการพัฒนารูปแบบการเรียนที่หลากหลาย และน่าสนใจในแนวต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ และผู้สอนเปิดโลกทัศน์กว้างไกล

Picture of น.ส.ปาจรีย์ เทพศิริ
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by น.ส.ปาจรีย์ เทพศิริ - Friday, 11 July 2008, 04:59 PM
 

     นำนวัตกรรมมาพัฒนาบทเรียนเพื่อให้เกิดความน่าสนใจง่ายต่อการเรียนรู้ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียน ฝึกฝนตนเองได้ มีกระดานถาม-ตอบ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบศึกษาทบทวน ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเรียนรู้จากชั้นเรียน

Picture of ภัทรมน โต๊ะสุกล
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by ภัทรมน โต๊ะสุกล - Friday, 11 July 2008, 07:05 PM
  ทำให้ขอบเขตทางการศึกษามีลักษณะกว้างขึ้น สามารถที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้อย่างเปิดกว้าง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนโดยเฉพาะการศึกษาทางไกล จะช่วยให้สามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้ทันสมัย และถูกต้องมากขึ้น
Picture of สุนิสา ดนตรี
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by สุนิสา ดนตรี - Saturday, 12 July 2008, 08:51 PM
  ทำให้โลกของการศึกษามีกว้างมากขึ้นทำให้ได้รับการศึกษาแม้จะอยู่ที่ใดสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
Picture of วิชาญ สุวะยะ
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by วิชาญ สุวะยะ - Sunday, 13 July 2008, 10:25 AM
  สามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้น ให้ครูเป็นผู้อำนวย ความสะดวกและชี้แนะให้ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้าและตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเท ศและระบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
Picture of ปราณี ปิยะพันธ์พงษ์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีผลโดยตรงกับการพัฒนาการศึกษามากที่สุด  เพราะปัจจุบันการศึกษาแทบทุกประเภทต้องมีการนำเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน  การค้นหาข้อมูลที่มีความทันสมัยมาพัฒนาการศึกษาให้ทันโลกสมัยใหม่  รูปแบบการสอน รวมถึงตัวผู้เรียนเองที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาและการค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษาด้วย
Picture of ลัดดาวัลย์2 ลิ้มเจริญพรสุข
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
 
ไอทีจึงมีผลต่อระบบการศึกษาโดยตรง ไอทีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ จัดระบบ ประมวลผล ส่งผ่านและสื่อสารด้วยความเร็วสูง และปริมาณมาก นำเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งทางด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดิโอ อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ทำให้การเรียนรู้ในยุคใหม่ประสบผลสำเร็จด้วยดี
หากพิจารณาการเรียนรู้ในยุคใหม่ ที่มีขุมความรู้มากมายมหาศาล การเรียนรู้ในยุคใหม่ใช้ขุมความรู้ที่เรียกว่า world knowledge แหล่งความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา มีจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วโลก การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้องเรียนรู้ได้มากและรวดเร็ว อีกทั้งต้องสามารถแยกแยะ ค้นหา ข่าวสาร ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรงตามความต้องการ
ไอทีจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ การเรียนการสอน ตลอดจนขบวนการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้เน้นการใช้ไอที เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษามากมาย และได้พัฒนาระบบไอทีเพื่อสนองตอบการพัฒนาการศึกษา ซึ่งได้แก่
 การพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัย     เพื่อการเรียนการสอน โดยเน้นการเชื่อมโยงทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลการเรียนรู้ข้อมูลการบริหาร ข้อมูลนิสิต และการใช้อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเพื่อการศึกษา เครือข่ายของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเส้นทางด่วนข้อมูลที่เน้นใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานจัดการการศึกษา งานติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
Picture of นางเยาวลักษณ์ รัตนสง่า
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
  การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและใช้เวลาน้อยในการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง
Picture of ไพพรรณ พูลเปรม
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by ไพพรรณ พูลเปรม - Tuesday, 15 July 2008, 04:24 AM
 

        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีผลกับการพัฒนาการศึกษา

 : ในปัจจุบันการศึกษาทุกประเภทต้องมีการนำเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน  การค้นหาข้อมูลที่มีความทันสมัยมาพัฒนาการศึกษาให้ทันโลกสมัยใหม่  รูปแบบการสอน รวมถึงผู้เรียนเองก็มีนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาและการค้นคว้าข้อมูล ซึ่งในปัจุบันผู้สอนนิยมนำสื่อที่เรียกว่า E-learning มาใช้ในการพัฒนาในระบบการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน ซึงจัดเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเป็นการวัดระดับความสามารถในการศึกษาและความสนใจของผู้เรียน

Picture of นางสาวประกายดาว  แก้วพฤกษ์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
 

ถ้าทุกของโรงเรียนมีเทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นการดีแต่ถ้าโรงเรียนที่อยู่ในแถบต่างจังหวัดที่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้าถึงก็จะเป็นอุปสรรคอย่างมาก จะทำให้การศึกษาพัฒนาได้อย่างช้าถ้าเทียบกับโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี การที่จะให้การศึกษาพัฒนาไปได้ไกลนั้นจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านรวมถึงตัวผู้เรียนเองต้องใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูก

Picture of นันทวัน กาบนันทา
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by นันทวัน กาบนันทา - Friday, 18 July 2008, 01:01 PM
  ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถคิดการเรียนรู้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมเกิดแรงจูงใจการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาและประหยัดเวลาเช่นการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Picture of ธนะวดี ผลสวัสดิ์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by ธนะวดี ผลสวัสดิ์ - Friday, 18 July 2008, 01:34 PM
 

การพัฒนาทางการศึกษา คือ กลยุทธหรือวิธีการสำคัญวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา โดยเน้นหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เป้าหมายหลักคือ ใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา (Educational products)  ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา หมายถึง

(1) วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา อันได้แก่ หนังสือแบบเรียน ฟิล์ม สไลด์ เทปเสียง   เทปโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ

(2) วิธีการและกระบวนการทางการศึกษา เช่น ระบบการสอนและเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ )

Picture of วิมลรัตน์ รัตนะ
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by วิมลรัตน์ รัตนะ - Friday, 18 July 2008, 01:34 PM
 

ด้านการพัฒนาทางการศึกษา

เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนการสอน  ให้สะดวก  รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Picture of ยุพดี บุณย์เพิ่ม
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by ยุพดี บุณย์เพิ่ม - Friday, 18 July 2008, 01:40 PM
 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นเครื่องมือช่วยครูในการเรียนการสอน โดยบรรจุเนื้อหาที่จะสอนไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และมีเทคนิคการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผ้สอน

Picture of ณัฐปภา บุญมีศรีสง่า
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
    ยิ้มผลกระทบทางด้านพัฒนาทางการศึกษานั้นคิดว่าหากเราใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่ ปัจจุบันนั้นความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล นั้นง่ายดายเพียงผู้เรียน หรือผู้สอนเองใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการหาข้อมูล และนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่บวกแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมเกิดประโยชน์ตามมา และทางด้านเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลก็จะรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วคลิ๊ก ในแง่การพัฒนาทางการศึกษาอาจเกิดขึ้น แต่ในการสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอาจเสื่อมถอยลงฉะนั้นควรนึกถึงจุดนี้ด้วยตาโต
Picture of ขวัญศิริ บุญสรรค์
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by ขวัญศิริ บุญสรรค์ - Saturday, 19 July 2008, 10:11 AM
 

ทำให้การศึกษาไม่มีพรมแดน  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และการศึกษาของเราก็ทันสมัยขึ้นเพราะเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้..

Picture of กนกอร คำนิ่มนวล
ตอบ: ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
by กนกอร คำนิ่มนวล - Monday, 21 July 2008, 02:20 PM
 

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการศึกษามีทั้งด้านบวกและด้านลบ

ด้านบวกนั้นช่วยส่งเสริมให้การศึกษาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการด้านต่างให้ง่ายและสะดวกมากชึ้น

ด้านลบ อาจส่งผลกระทบให้ผู้ใช้ที่ยังขาดวิจารณญานที่ดีไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ใช้ด้วยความลุ่มหลง มัวเมาไม่มี่ใช้เวลาให้เหมาะสมจนทำให้การใช้ชีวิตประจำวันไม่เต็มศักภาพของตนเอง