- - - - - - ยินดีต้อนรับ - - - - - -                                                                                                                                        วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์


หน้าที่ ของคอมพิวเตอร์
1. ประมวลผลข้อมูล
2. เก็บหรือบันทึกข้อมูล
3. เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก
4. ควบคุมการทำงานทั้งหมดที่กล่าวมา

แรงผลักดันในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์
1. พยากรณ์อากาศ
2. สมุทรศาสตร์
3. แผ่นดินไหวและค้นหาแหล่งน้ำมันเชื้อเพลิง
4. วิทยาศาสตร์การบินและการวิเคราะห์โครงสร้าง
5. ปัญญาประดิษฐ์
6. การทหาร
7. เศรษฐศาสตร์

เกี่ยวกับผู้จัดทำ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
นานาสาระ
การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
               การติดต่อสื่อสาร
               สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
               สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
               ของคอมพิวเตอร์
               สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
               ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
shape
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์